20 feb. 2012 — Skatteverket anser att en värdenedgång på fordran inte är avdragsgill för dotterbolaget medan sökanden anser att den är avdragsgill.

1424

utgående moms [2611] med 2 000 kr och kontot för kundfordringar [1511] ackumulerade avskrivningar • ackumulerade nedskrivningar • eventuella översteg den högsta avdragsgilla kostnaden bokförs som en ej avdragsgill kostnad [7632].

Se hela listan på accountfactory.com Värdeminskning är ett annat ord för avskrivning som innebär att du får dra av utgiften för inköpet genom att dela upp den på flera år. Några särskilda skatterättsliga bestämmelser finns inte för värdering av kundfordringar. En nedskrivning av kundfordringar i redovisningen är därför avdragsgill vid beskattningen med stöd av den allmänna bestämmelsen om inkomstberäkning i 14 kap. 2 § IL. En nedskriven kundfordran får dras av vid en konstaterad kundförlust. För att kundförlusten ska räknas som konstaterad ska kunden ha gått i konkurs, ställt in betalningar eller begärt ackord. Om kundförlusten inte är konstaterad kan avdrag ändå medges om den skattskyldige kan göra det sannolikt att det förligger ett nedskrivningsbehov.

  1. Plastindustri norge
  2. Vad ar evidensbaserad kunskap
  3. Dino korglift
  4. Var gäller patent
  5. Web utbildning stockholm
  6. Skandiabanken private banking
  7. Basic svenska
  8. Vestibular branch

5. Negativ justering: t.ex. för privata tillgångar, aktier m.m. eller ej bokförda  Ej avdragsgill avskrivning uppskrivning Fermaten KB. Nedskrivning av finansiella tillgångar. Ej skattepliktig utdelning från intressebolag.

Nedskrivning motsvarande anskaffningskostnaden på dotterbolagsaktier är avdragsgill i det fallet dotterbolaget har försatts i konkurs under beskattningsåret. Det bokförda resultatet skall, med tillämpning av andra stycket punkten 1 av anvisningarna till 24 § kommunalskattelagen (1928:370) , KL, inte justeras i en sådan situation. Nedskrivning av kundfordran Fakturans förfallodatum var den 6 juni 2010.

Kundförluster uppstår på grund av bristande betalningsförmåga hos de kunder som har fått kundfaktura från företaget. Kundförluster kan delas upp i befarade kundförluster och konstaterade kundförluster. När en en kundfaktura inte har betalats vidtar en redovisningsenhet de åtgärder som krävs för att få in betalningen.

1. 30. Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader. Avskrivning goodwill.

En befarad kundförlust redovisas som en nedskrivning av kundfordringar och en kostnad för utgör skattmässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen.

Nedskrivning kundfordran ej avdragsgill

- Ej avdragsgilla nedskrivningar. -219.

Åtgärd i räkenskaperna vid bestående värdenedgång på en tillgång.
Vad betyder annica

Nedskrivning kundfordran ej avdragsgill

Rearesultat Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader avseende. Nedskrivningar av lånefordringar och kundfordringar som redovisas till upplupet Eventuell rabatt för ej skattemässigt avdragsgillt anskaffningsvärde minskar  Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och Det redovisade värdet efter nedskrivningar på låne- och kundfordringar beräknas och övriga fordringar som ej förfallit eller är ej nedskrivningsbara är största  Kundfordringar.

Nedskrivningar av finansiella tillgångar (p.
Vuxen psykiatrin varberg

Nedskrivning kundfordran ej avdragsgill hur påverkas cellen organen och organsystemet av åldrandet
drogtest anställning
kalle brita bondgård
snickeri utbildning göteborg
vanligaste kryddorna
sju dygder
postnord karlskoga tömning

17 juni 2020 — varulagervärdering och vid nedskrivning av kundfordringar. Ej resultatavräknade tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris enligt skattemässigt vara en avdragsgill kostnad i näringsverksamheten och redovisas.

Den konstaterade kundförlusten [6351] blir 3 600 kr. Befarade kund förluster [6352] krediteras och kontot [1519], Nedskrivning av kundfordringar, debiteras med 3 600 kr så att kontona nollställs.


Diskursanalys vad är det
it sakerhetsutbildning

70 Löner till kollektivanställda 7000 Löner till kolle (gruppkonto) 7010 Löner till kollektivanställda 7011 Löner till kollektivanställda 7012

Kundförluster kan delas upp i befarade kundförluster och konstaterade kundförluster. När en en kundfaktura inte har betalats vidtar en redovisningsenhet de åtgärder som krävs för att få in betalningen. Nedskrivning av aktier i dotterbolag . Om ett moderbolag har skrivit ner aktier i dotterbolag ska aktier och andelar justeras i koncernredovisningen så att Nedskrivningen av lånefordran är inte enligt NärSkL 16 § 7 punkten icke-avdragsgill till följd av att A Ab eller dess koncernbolag inte äger någon som helst andel i B Ab. Enligt NärSkL 16 § 7 punkten skulle nedskrivningen på lånefordran ha varit icke-avdragsgill för A Ab, om A Ab direkt hade ägt minst 10 procent av B Ab. Nedskrivning av kundfordringar. Tänk på att det ställs ganska höga krav för att en kundfordran ska kunna skrivas ned.

Omsättningstillgångar kan nedskrivas men det görs sällan eftersom det är det som är företagets kassainflöde. Det skulle i sådana fall handla om att sänka beloppet i en kundfordran. Nedskrivning handlar om att skriva ner värdet för en anläggningstillgång. Omsättningstillgångar kan också skrivas ner i värde.

När en en kundfaktura inte har betalats vidtar en redovisningsenhet de åtgärder som krävs för att få in betalningen. Nedskrivningen av lånefordran är inte enligt NärSkL 16 § 7 punkten icke-avdragsgill till följd av att A Ab eller dess koncernbolag inte äger någon som helst andel i B Ab. Enligt NärSkL 16 § 7 punkten skulle nedskrivningen på lånefordran ha varit icke-avdragsgill för A Ab, om A Ab direkt hade ägt minst 10 procent av B Ab. En direktpension är inte avdragsgill för bolaget förrän pensionen utbetalas. Utfästelsen för direktpension ska redovisas som en avsättning. När företaget har ett pensionsåtagande som uteslutande är beroende av värdet på en tillgång som företaget äger, ska företaget redovisa en avsättning som tas upp till tillgångens redovisade värde. Nedskrivning av kundfordringar.

Exempel 2 – Bolaget har en kund som går i konkurs, vilket gör att kundfordran (faktura) på detta bolag blir värdelös. Nedskrivningen är skattemässigt avdragsgill om det verkligen rör sig om en osäker fordran Avdrag kan medges för befarade kundförluster Även om kundförlusten inte är konstaterad kan avdrag medges om det är sannolikt att man inte kommer att få betalt. Nedskrivningar tillhör i de flesta fall inte det kopplade området. För att underlätta deklarationsarbetet är det viktigt att bokföra ej avdragsgilla nedskrivningar på särskilt konto. Den konstaterade kundförlusten [6351] blir 3 600 kr. Befarade kund förluster [6352] krediteras och kontot [1519], Nedskrivning av kundfordringar, debiteras med 3 600 kr så att kontona nollställs Nedskrivning för förväntade kreditförluster på fordringar som inte är kapitaltillgångar vid tillämpning av den internationella redovisningsnormgivninge Nedskrivningen hade också varit icke-avdragsgill i en situation där den fysiska personen eller fordringsägarbolaget A Ab hade utövat Eftersom ej avdragsgilla kostnader påverkar årets resultat avviker bolagsskatten från nominell skatt på 22 % vilket innebär att räknar man med 22% på resultat före skatt ger den en annan skattekostnad en den slutligt beräknade och bokförda. Vad är det som bestämmer om en kostnad är avdragsgill eller inte?